Skip links

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Livecoach/Mentor Annemie De Cock – Amami

Art.1: toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Annemie De Cock en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren op persoonlijke en/of professionele groei, inclusief online programma’s.

1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam ‘Annemie De Cock (Annemie DC -Amami)’ de volgende betekenis: Annemie De Cock en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Annemie De Cock deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Art.2: Offertes en overeenkomsten

2.1 Alle gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Annemie De Cock is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Annemie De Cock is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid ervan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48uur voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

2.2 Naast de voorwaarde in art.2.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Annemie De Cock (Annemie DC – Amami) een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of opleidingen, online en offline trainingen, coaching, geven van workshops aan één of meerdere deelnemers. Zo’n opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder: een getekende offerte, getekend contract, brief, e-mail of een ingevuld inschrijving- of aanmeldingsformulier van Annemie De Cock (Annemie DC – Amami). Het is ook mogelijk dat er in overleg een brief of mail wordt gestuurd door Annemie De Cock om een mondelinge opdracht te bevestigen.

2.3 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Annemie De Cock een termijn is overeengekomen, is dit geen fatale termijn tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert geen toerekenbare tekortkomingen op van Annemie De Cock. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Er kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn in overleg wel een nieuwe termijn gesteld worden waarbinnen Annemie De Cock de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van die nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

2.4 Als Annemie De Cock de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde de opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Annemie De Cock aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij horende werkzaamheden van de derde.

Art.3: rechten en plichten

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Annemie De Cock (Annemie DC Amami) en haar opdrachtgever verplicht zich ertoe Annemie De Cock de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Annemie De Cock kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt. 

3.2 Met elke overeenkomst tussen Annemie De Cock en haar opdrachtgever accepteert Annemie De Cock inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Annemie De Cock zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is. 

3.3 Annemie De Cock heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Annemie De Cock gesloten overeenkomst. Annemie De Cock verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. 

3.5 Als Annemie De Cock voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Annemie De Cock van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen. 

3.6 Als de met Annemie De Cock gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met Annemie De Cock gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn. 

3.7. Bij persoonlijke coachingstrajecten (offline of online) die in schijven betaald worden zal elke maand van die lopende betaalperiode een uitnodiging tot betaling gemaild worden of een automatische incasso plaatsvinden tot het volledige bedrag geïnd is. Bij het mailen van een uitnodiging tot overschrijving, dient deze binnen de 7 dagen voldaan te worden. Bij niet tijdig betalen zal de toegang tot al het materiaal, kennis, extra’s of bonussen en info die bij dit traject horen, onmiddellijk stopgezet worden.

Art. 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s) 

4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Annemie De Cock mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer. 

4.2 Annemie De Cock plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van Annemie De Cock (Annemie DC Amami) in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden. 

4.3 Op sommige van onze programma’s zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze programma’s afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s). 

4.4 Een deelnemer kan zich in overleg met Annemie De Cock en de organisatie waar deze persoon toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk aan Annemie De Cock is doorgegeven. Voor vervanging berekent Annemie De Cock een bedrag van € 50 (exclusief BTW) aan administratiekosten door aan de opdrachtgever. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden doorberekend aan de opdrachtgever. 

Art. 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s 

5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst kan alleen met Annemie De Cock schriftelijk plaatsvinden, zowel wat online als offline programma’s betreft.

5.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Annemie De Cock en haar opdrachtgever ingekort van kracht. 

5.3 In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst of startdatum als het over een online programma gaat.

5.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent Annemie De Cock een bedrag van 75% van de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen. 

5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan Annemie De Cock te vergoeden. 

5.6 Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan Annemie De Cock te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data. 

Art. 6: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk 

6.1 In het geval van trainingen die Annemie De Cock voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst. 

6.2 Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Annemie De Cock op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Annemie De Cock naast een bedrag van 250 (exclusief btw)administratiekosten, de door Annemie De Cock (Annemie DC Amami) gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever. 

6.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Annmie De Cock te vergoeden. 

Art. 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching, online programma’s en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning 

7.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten(online en offline) en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten. 

7.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Annemie De Cock 

7.3 Op alle online programma’s die aangeboden worden door Annemie De Cock via de Amami Academy (beveiligde software om het online programma te kunnen volgen) geldt een ‘niet tevreden, geld terug garantie’ van 7 dagen. Deze start zodra de automatische mail met een uitnodiging om een paswoord aan te maken voor de Amami Academy, vanwaar het programma te volgen is, verzonden is. De integrale investering zal- mits schriftelijke aanvraag van de klant – teruggestort worden binnen de 5 werkdagen. Zodra de mail met vraag tot terugbetaling binnen is, zal de toegang tot het programma afgesloten worden.

7.4 De ‘niet tevreden, geld terug garantie’ die in artikel 7.3 beschreven staat, is niet van toepassing op online sessies die live gegeven worden of live dagen en retreats, alsook online challenges (live gegeven of niet). Zodra de online sessie aanvangt – ook al is dit deel van een reeks van meerdere sessies – of de (1 of meerder) live dagen of retreat aanvang, is er geen mogelijkheid meer tot terugbetaling. Voor live dagen en retreats gelden andere annulering voorwaarden die per dag of retreat kunnen verschillen. Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing in de aanloop van het event.

Art. 8: overmacht 

8.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding. 

8.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat. 

8.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk. 

Art. 9: honorarium & betalingsvoorwaarden 

9.1 Het honorarium van Annemie De Cock bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Annemie De Cock gewerkte tijdseenheid. 

9.2 Alle door Annemie De Cock opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

9.3 Alle door Annemie De Cock opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden. 

9.4 Betalingen moeten binnen 7 dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. 

9.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Annemie De Cock in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid, verlangen. 

9.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen. 

9.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Annemie De Cock zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen. 

9.8 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Annemie De Cock hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht. 

Art. 10: overname van personeel 

10.1 Het is geen van de in een overeenkomst betrokken partijen toegestaan tijdens de looptijd van de overeenkomst en/of binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen, anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaand mondeling overleg en schriftelijke toestemming van de andere partij. 

Art. 11: intellectuele eigendom en auteursrechten 

11.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden. 

11.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Annemie De Cock aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Annemie De Cock voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. 

Art. 12: aansprakelijkheid 

12.1 Annemie De Cock is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Annemie De Cock en haar medewerkers. 

12.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Annemie De Cock in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Annemie De Cock bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule. 

12.3 Wanneer Annemie De Cock is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht. 

12.4 De totale vergoeding van Annemie De Cock aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan 10.000,=. 

12.5 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Annemie De Cock uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is. 

 

Art. 13: geheimhouding van vertrouwelijke informatie 

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie. 

13.2 Als Annemie De Cock op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Annemie De Cock zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is niet Annemie De Cock gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. 

Art. 14: persoonsgegevens 

14.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Annemie De Cock bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Annemie De Cock beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.